Alembik Polska S.A. – Podejmij wpółpracę z Januszem Palikotem!

Alembik Polska S.A.

Relacje Inwestorskie

Wezwanie do zapisywania się na akcje Alembik Polska S.A.

Zarząd "Alembik Polska" S.A., ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin ("Spółka"), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 78.947 akcji zwykłych imiennych serii E od numeru od 00001 do nie większego niż 78947, o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Oferowane") w trybie subskrypcji otwartej.

 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2020 z dnia 2.06.2020 r.
 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 22.09.2021 r.
 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 7.894,70 zł.
 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 57,00 zł.
 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.
 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia od 30.09.2021 roku do 29.10.2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia i dłuższy niż trzy miesiące.
 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej emisja.alembikpolska.pl.
 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.
 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 22.03.2022 roku.
 10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.
 11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

Oferta publiczna akcji serii E

Więcej informacji o ofercie publicznej akcji serii E Spółki dostępne jest na dedykowanej stronie Spółki pod adresem https://emisja.alembikpolska.pl/

 1. Formularz zapisu na akcje
 2. Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty
 3. Raport z wyceny Alembik Polska S.A.
 4. Rachunek zysków i strat oraz bilans na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.08.2021 r.
 5. Suplement nr 1 do Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty
 6. Suplement nr 2 do Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty
 7. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alembik Polska S.A.

Zarząd Alembik Polska S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r., o godz. 800, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
 8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki,
 9. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki,
 10. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki,
 11. zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany § 5 Statutu:

Obecne brzmienie:

§ 5

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 115.500,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na:
  • 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0000001 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  • 155.000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, od numeru 000001 do numeru 155000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Proponowane brzmienie:

§ 5

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 127.071,70 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) i nie więcej niż 134.966,30 (sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100) i dzieli się na:
  • 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0000001 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  • 155.000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, od numeru 000001 do numeru 155000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  • 90.716 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście) akcji zwykłych imiennych serii C, od numeru 000001 do numeru 90716, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  • 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, od numeru 000001 do numeru 25000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  • nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 78.947 (siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii E od numeru 000001 do numeru nie większego niż 78947, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Proponowana treść nowego § 8a:

§ 8a

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
  • wybór firmy audytorskiej;
  • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

WEZWANIE PIĄTE

Zarząd spółki pod firmą „ALEMBIK POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, pod adresem ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE CZWARTE

Zarząd spółki pod firmą „ALEMBIK POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, pod adresem ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE TRZECIE

Zarząd spółki pod firmą „ALEMBIK POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, pod adresem ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE DRUGIE

Zarząd spółki pod firmą „ ALEMBIK POLSKA ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, pod adresem ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

WEZWANIE PIERWSZE

Zarząd spółki pod firmą „ ALEMBIK POLSKA ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, pod adresem ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Zapis strony z pierwszej zbiórki crowdfundingowej

Cel

Dołącz do nowego projektu biznesowego Janusza Palikota! Wyprodukuj lokalną wódkę w swoim mieście i otwórz lokalne destylarnie!

Alembik Polska to mająca wkrótce powstać nowoczesna sieć Alkotek, czyli 10 lokalnych destylarni, gdzie produkowana będzie wódka kraftowa Janusza Palikota, a także inne mocne alkohole. Na miejscu dostępne będą również rzadkie trunki rzemieślnicze oraz wyselekcjonowane jedzenie, a głównym centrum zysku stanie się produkcja i sprzedaż wódki. Jest to pierwsza taka, niezależna inicjatywa na rynku i osobisty projekt twórcy sukcesu Żołądkowej Gorzkiej!

Alkoteki – sieć lokalnych destylarni i zamówienia przez aplikację

Doświadczenie nowych smaków, odkrywanie genezy marek, wreszcie degustacja w towarzystwie oraz osiąganie wysokiego poziomu znawstwa wybranych trunków – to rosnący w ostatnich latach trend na rynku alkoholi. Na znaczeniu zyskują też akcenty lokalne i rzemiosło. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć miejsca, w których możliwe będzie zgłębianie bogactwa świata destylatów piwa, win czy innych alkoholi, które pozostają nieznane w szerszej świadomości konsumentów. Od wielu lat w każdym mieście można spotkać tzw. browary miejskie czy grodzkie. Teraz przyszedł czas na Alkoteki z dostępem do różnych gatunków alkoholi oraz z miejscową produkcją m.in. wódek i ginów, nawiązujących do tradycji danego regionu. Co więcej, możesz mieć wpływ na to w jakich miastach one powstaną. Aż 5 lokalizacji zostanie wybranych na podstawie Waszych głosów udzielonych w formularzu zakupu!

Naszym celem jest otworzenie 10 Alkotek w różnych miastach Polski, a w ofercie każdej z nich znajdą się:

wódki kraftowe Palikot, gin i inne alkohole na skalę jednego punktu,

piwo kraftowe z kegów,

alkohole importowane i te produkowane w naszych pozostałych Alkotekach,

jedzenie dobrane do różnych rodzajów alkoholi.

 

Dzięki aplikacji na smartfony każda z lokalizacji będzie umożliwiała rezerwację stolika, wybór alkoholu i jedzenia jeszcze przed wyjściem z domu. Głównym obszarem działania każdego z lokali będzie produkcja rzemieślniczych destylatów – wódki, ginu czy nawet whisky sygnowanych przez Janusza Palikota. Prognozujemy, że zapewni to nawet 50% udziałów w przychodach*. Dodatkowo chcemy rozwijać kulturę degustacji różnych alkoholi i promocję marki. Skupimy się na częstej aktualizacji menu alkoholowego, a różnorodność ta pozwoli nam na serwowanie gościom w każdym tygodniu czegoś nowego.

Źródło: Prognozy spółki – podane dane są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie.

Nasza inwestycja w liczbach

Zadaj pytanie

Zadaj pytanie spółce

Masz pytanie do zarządu Alembik Polska S.A.? Zastanawiasz się nad planami ich rozwoju, finansami lub marketingu? Umów się na 20-minutową rozmowę z zarządami spółek. Spotkania odbywają na komunikatorze Zoom.

Janusz Palikot

Twórca projektu

 • Janusz Palikot

  Prezes spółki

  Janusz Palikot - mąż, ojciec, przedsiębiorca i filozof. Poza opisaną niżej szczegółową historią sukcesów biznesowych nie wszyscy wiedzą, że w zeszłym roku Janusz Palikot wydał książkę “Nic-Nic. Ontologia na marginesach Leśmiana”. Książka ta stała się inspiracją dla sztuki teatralnej Krzysztofa Garbaczewskiego, która swoją premierę miała w Teatrze Starym w Krakowie.

Działalność biznesowa

Ambra

W 1990 roku Janusz Palikot założył spółkę Ambra i pełnił w niej funkcję prezesa zarządu przez 6 lat. Firma szybko zdobyła pozycję lidera rynku win i win musujących, budując portfel silnych marek własnych, takich jak Dorato, Cin&Cin, Fresco czy El Sol. Jako pierwsza wprowadziła na rynek zupełnie innowacyjne produkty, takie jak Piccolo.

Polmos Lublin

Po sprzedaży udziałów w spółce Ambra SA Janusz Palikot założył spółkę Jabłonna, planując dalsze działania biznesowe na rynku alkoholowym. W 2001 roku Jabłonna przejęła kontrolę nad Polmosem Lublin, produkującym m.in. wódkę Żołądkową Gorzką. Przejęte przedsiębiorstwo znajdowało się w złej kondycji. Dzięki właściwym działaniom Polmos zaczął przynosić zyski, a produkowana przez zakład Żołądkowa Gorzka De Lux stała się jedną z najchętniej kupowanych wódek w Polsce.

Browar Tenczynek

W 2018 roku, po dłuższej przerwie, Janusz Palikot postanowił wrócić do biznesu alkoholowego, tym razem w branży piwnej. Nowo powstała spółka Manufaktura Piwa, Wódki i Wina przejęła należący do grupy BRJ małopolski browar regionalny w Tenczynku. Odświeżony portfel piw w klasycznych stylach oraz osobna linia piw nowofalowych wywołały zainteresowanie rynku i konsumentów, a ich wysoką jakość potwierdziło kilkanaście medali zdobytych w ciągu 2 lat w konkursach specjalistycznych i konsumenckich.

Tenczyńska Okovita

Pod koniec 2019 roku Janusz Palikot ogłosił zamiar rozbudowania Grupy Tenczynek. Z pomocą przyszli inwestorzy. Tenczyńska Okovita w ramach kampanii crowdfundingowej zebrała w ciągu 36 dni kwotę 4,18 mln zł na realizację zakładanych celów inwestycyjnych, takich jak zakup maszyn do destylacji okowity czy beczek do leżakowania piw.

Tenczynek Bezalkoholowe

Z początkiem bieżącego roku powstał projekt Tenczynek Bezalkoholowe, którego celem jest wprowadzanie na rynek regionalnych i rzemieślniczych piw o zawartości alkoholu 0,0%. Będą to pierwsze tego typu pozycje na polskim rynku, wyprodukowane w sposób utrzymujący pełnię aromatów i smaku piwa alkoholowego. Akcje spółki można było nabyć w ramach kampanii crowdfundingowej, która rozpoczęła się w marcu tego roku. Po 30 dniach inwestorzy objęli wszystkie ze 116 tys. oferowanych akcji spółki.

Wasze opinie o projektach Janusza Palikota

Plany

Realizacja celu

Alembiki – lokalna produkcja wódek i destylatów

Alkoteki będą nowymi, innowacyjnymi miejscami na gastronomicznej mapie Polski. Dobra lokalizacja i nowoczesna aranżacja to tylko początek. Specjalnością każdego z lokali będzie miejscowa produkcja wódek i destylatów sygnowanych przez Janusza Palikota. Każdy lokal będzie wytwarzał inny rodzaj jakościowego destylatu w limitowanych ilościach (do 1000 butelek miesięcznie). Alkohol będzie sprzedawany na miejscu, a także w innych lokalach dzięki działalności przedstawiciela handlowego i drogą online za pomocą partnerów spółki.

Piwa kraftowe

Oferta będzie skupiać się na najciekawszych piwach z polskich i europejskich browarów rzemieślniczych. Lokale będą koncentrowały się na nowościach i premierach, a także lokalnych kooperacjach. W ich ofercie znajdować się będą również piwa z prowadzonego przez Janusza Palikota Browaru Tenczynek, a współpraca pomiędzy firmami będzie odbywać się na zasadach rynkowych i będzie regulowana odpowiednimi umowami pomiędzy spółkami.

Alkohole importowane

W Alkotekach będzie realizowana również sprzedaż alkoholi wytworzonych z użyciem bardzo rzadko występujących składników czy ziół, importowanych do Polski na zasadzie wyłączności.

“Na przestrzeni lat swojej kariery w branży alkoholowej spotkałem wiele osób w najdziwniejszych zakątkach świata, którzy z wielką pasją produkowali alkohol z przeróżnych składników. Wiele z tego typu trunków ma niezwykłe właściwości. Nie chcę zdradzać konkretnych nazw, lokalizacji skąd one pochodzą – bo są to wyniki różnych wypraw moich, rodziny, np. mojego syna Emila czy znajomych. Liczymy na wyłączność dystrybucji i w takim duchu prowadzimy rozmowy, a ich efekty będziemy ujawniać po zakończeniu emisji akcji. Ponadto w spółce dostępna będzie wyjątkowa posada dla osoby zajmującej się wyszukiwaniem i importowaniem z różnych stron świata alkoholi rzadkich czy wręcz niedostępnych u nas w kraju.” Janusz Palikot

Talerzyki degustacyjne

Nasze lokale oferować będą dania inspirowane m.in. książką „Piwo i dobre jedzenie” Janusza Palikota. Zawarte w niej przepisy ukształtowane zostały głównie przez wpływ kuchni śródziemnomorskiej i kaukaskiej. Zostaną zestawione z alkoholami dostępnymi w danym punkcie, a ich bazą będą świeże, lokalne składniki. Stawiamy na proste oraz krótkie menu, ale prowadzące do kulinarnych zachwytów!

Aplikacja

Dzięki niej goście dokonają m.in. rezerwacji miejsca, złożą i opłacą swoje zamówienie. Aplikacja będzie umożliwiała wybór konkretnego stolika oraz zapisanie swoich preferencji na przyszłość, tak, aby po dokonaniu kolejnej rezerwacji na gości czekał już zastawiony stół!

Zaangażuj się

Pracuj z nami

 • To miejsce na Twoje zdjęcie!

  Pracownik Alkoteki

  W każdej z Alkotek zaoferujemy miejsca pracy na wielu uzupełniających się stanowiskach. Jesteś zainteresowana/-y współpracą? Wyślij swoje CV lub dowiedz się więcej pod adresem: praca@alembikpolska.pl Poszukujemy m.in. Regionalnych Przedstawicieli Handlowych,  Managerów, Kucharzy, Pomocy Kuchennej, Kelnerów i Kelnerek, Barmanów i Barmanek.

Wysyłając swoje CV lub innego rodzaju zgłoszenie rekrutacyjne przyjmujesz do wiadomości, że administratorem Twoich danych osobowych jest „Alembik Polska” S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, KRS: 0000841132 („Spółka”). Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Alembik Polska” S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji”. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Kamienie milowe

Kamienie milowe

II - III Kwartał 2020

– Zbiórka crowdfundingowa – emisja akcji serii B.
– Rozpoczęcie prac projektowych.
– Opracowanie koncepcji marki wódek i brandingu.
– Pozyskiwanie miejsc pod prowadzenie działalności.

III - IV Kwartał 2020

– Finalizacja prac koncepcyjnych i projektowych.
– Rekrutacja zespołu.
– Prace wykończeniowe.
– Otwarcie do 3 pierwszych lokali.

I Kwartał 2021

– Otwarcie kolejnych 3 lokali.

III Kwartał 2021

– Otwarcie pozostałych lokali i pełna aktywność wszystkich 10 Alkotek.

Rynek

Trendy rynkowe

Nasza koncepcja została oparta na trendach panujących na rynku mocnych alkoholi. Agencja badawcza Nielsen w swoich analizach na rok 2020 prognozuje umacnianie się m.in. wódki BIO (której produkcja będzie możliwa w Alkotekach), ginu czy whisky. Jak piszą eksperci: “W ubiegłym roku gin był najszybciej rozwijającą się kategorią alkoholową na naszym rynku. Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, także u nas eksperci Nielsena obserwują dynamiczny rozwój nie tylko tradycyjnego ginu, ale także wariantów smakowych”.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/trendy-w-branzy-alkoholi-na-2020-rok-raport-nielsen 

10 alembików do destylacji umożliwi nam produkowanie 10 różnych alkoholi w jednym czasie. Pozwoli to na szybkie reagowanie na trendy rynkowe – jak na przykład ten związany z ginem, który jest obecnie bardzo szybko rosnącą kategorią. Jego sprzedaż wzrosła w ostatnim czasie o 20%. Podobnie rzecz ma się z whisky, która na przestrzeni ostatnich lat odnotowała 10-krotny wzrost!

Mimo że działalność gastronomiczna w naszych Alkotekach będzie miała mniejszy udział w zyskach aniżeli sprzedaż alkoholi, to warto zaznaczyć, że cała branża gastronomiczna rośnie dwa razy szybciej niż branża detaliczna. „Obecnie aż 59% Polaków, którzy ukończyli 15. rok życia deklaruje, że w ostatnich 12 miesiącach przynajmniej raz odwiedziło lokal gastronomiczny. Dla porównania, jeszcze dwa lata temu, deklarował to co drugi respondent”.

Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/cala-branza-horeca-rosnie-dzis-dwa-razy-szybciej-n,58833

Konsumpcja alkoholi

Orientacja na polskie, lokalne wyroby to kolejny trend związany z alkoholami. Doskonałym tego przykładem są rzemieślnicze piwa, które szturmem podbiły rynek. „Zgodnie z wynikami badania zrealizowanego w 2019 roku przez agencję badawczą Puzzle Research, co piąty pijący respondent zmienił w ciągu ostatnich dwóch lat swoje zwyczaje dotyczące spożycia alkoholu. Wśród najważniejszych zmian wymienia się sięganie po jakościowe alkohole – Polacy poszukują nowych smaków wśród oferty lokalnych, mniejszych producentów. Zwiększa się również znaczenie segmentu alkoholi premium. Jak wynika z badań Nielsena, udział segmentu alkoholi premium w całej kategorii wzrósł w ubiegłym roku aż o 9,4% w ujęciu rocznym. Jednocześnie, udział trunków mainstreamowych stanowiących największy segment, wzrósł jedynie o 1%”.

Źródło: https://hurtidetal.pl/article/art_id,27771-60/rynek-alkoholi-w-polsce/

Prognozy sprzedaży

Model przychodów dla jednego lokalu

Źródło: Emitent

Prognoza została oparta na zebranych przez spółkę danych o funkcjonowaniu lokali o charakterze zbliżonym do Alembik Polska S.A. oraz na danych sprzedażowych firm z rynku alkoholowego. Zakładany wzrost został przyjęty na podstawie średniego tempa wzrostu lokali z branży HoReCa oraz analizie szczegółowych danych dot. trendów rynkowych – jednocześnie biorąc pod uwagę możliwe spowolnienia rynkowe. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie Prezesa Spółki oraz przeprowadzony przez niego proces konsultacji prognozy finansowej z osobami pracującymi w obszarach działalności Alembik Polska.

Źródło: Emitent

Inwestycja

Potencjał inwestycyjny

Spółka w przyszłości planuje wypłatę dywidendy inwestorom w przedziale 50-100%. Decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokość będzie zależeć w szczególności od stopnia realizacji planów budżetowych i inwestycyjnych Spółki. Wymaga ona uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.

W zależności od sytuacji na rynku kapitałowym, spółka podejmie decyzję w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na giełdę w ciągu 3-5 lat, co umożliwi swobodny obrót akcjami. Wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego będzie wymagało uchwały Walnego Zgromadzenia i spełnienia wymogów określonych we właściwych przepisach prawa oraz regulacjach dotyczących rynku, na którym akcje mają być wprowadzone do obrotu.

Nie wykluczamy również przeprowadzenia skupu akcji własnych, o ile spółka spełniać będzie przewidziane dla tego procesu wymogi prawne.

Pakiety

Pakiety inwestorskie

 • Bar(od 202 500 zł - 7500 akcji)

  Złota karta inwestora, która uprawnia do 10% zniżki w każdym lokalu,
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*,
  darmowe zamówienie do 2000 zł w dowolnym lokalu Alembik Polska w Twoje urodziny przez 3 lata (realizacja od roku 2021),
  torba inwestora (do wygodnego noszenia destylatów),
  zestaw dwóch kieliszków do degustacji destylatów z firmowym logo,
  przy zakupie 5 lanych piw – zawsze jedno gratis (przy jednym rachunku), dopóki jesteś naszym inwestorem,
  butelka pierwszego importowanego alkoholu mocnego w prezencie,
  karta podarunkowa o wartości 200 zł do wykorzystania w lokalu,
  imię i nazwisko na ścianie inwestorów wraz ze wskazaną osobą towarzyszącą,
  jedna z pierwszych 100 butelek wyprodukowanych w lokalu w prezencie,
  zestaw książek Janusza Palikota – „Piwo i dobre jedzenie” oraz „Dom Wikariuszy w Lublinie” z podpisem autora,
  weekend dla dwóch osób w tzw. piwnych domach w Browarze Tenczynek, z piwem do woli (realizacja w roku 2022),
  Twój własny tap w domu – zainstalujmy w Twoim domu piwny kran, dostarczymy KEG z wybranym przez Ciebie piwem i pokryjemy koszt serwisu kranu przez rok!

 • Butelka whisky(od 10 800 zł - 400 akcji)

  Złota karta inwestora, która uprawnia do 10% zniżki w każdym lokalu,
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*,
  darmowe zamówienie do 400 zł w dowolnym lokalu Alembik Polska w Twoje urodziny przez 3 lata realizacja od roku 2021),
  torba inwestora (do wygodnego noszenia destylatów),
  zestaw dwóch kieliszków do degustacji destylatów z firmowym logo,
  przy zakupie 5 lanych piw – zawsze jedno gratis (przy jednym rachunku), dopóki jesteś naszym inwestorem,
  butelka pierwszego importowanego alkoholu mocnego w prezencie,
  karta podarunkowa o wartości 200 zł do wykorzystania w lokalu,
  imię i nazwisko na ścianie inwestorów wraz ze wskazaną osobą towarzyszącą,
  jedna z pierwszych 100 butelek wyprodukowanych w lokalu w prezencie.

 • Deska degustacyjna(od 5130 zł - 190 akcji)

  Złota karta inwestora, która uprawnia do 10% zniżki w każdym lokalu,
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*,
  darmowe zamówienie do 300 zł w dowolnym lokalu Alembik Polska w Twoje urodziny przez 3 lata (realizacja od roku 2021),
  torba inwestora (do wygodnego noszenia destylatów),
  zestaw dwóch kieliszków do degustacji destylatów z firmowym logo,
  przy zakupie 5 lanych piw – zawsze jedno gratis (przy jednym rachunku), dopóki jesteś naszym inwestorem,
  butelka pierwszego importowanego alkoholu mocnego w prezencie,
  karta podarunkowa o wartości 200 zł do wykorzystania w lokalu.

  Zaktualizowano dnia: 08/07/2020 r.

 • Karafka wina(od 2700 zł - 100 akcji)

  Złota karta inwestora, która uprawnia do 10% zniżki w każdym lokalu,
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*,
  darmowe zamówienie do 200 zł w dowolnie wybranym lokalu Alembik Polska w Twoje urodziny przez 3 lata (realizacja od roku 2021),
  torba inwestora (do wygodnego noszenia destylatów),
  zestaw dwóch kieliszków do degustacji destylatów z firmowym logo,
  przy zakupie 5 lanych piw – zawsze jedno gratis (przy jednym rachunku), dopóki jesteś naszym inwestorem.

 • Kieliszek destylatu(od 1620 zł - 60 akcji)

  Złota karta inwestora, która uprawnia do 10% zniżki w każdym naszym lokalu,
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*,
  darmowe zamówienie do 100 zł w dowolnie wybranym lokalu Alembik Polska w Twoje urodziny przez 3 lata (realizacja od roku 2021),
  torba inwestora (do wygodnego noszenia destylatów).

 • Skrzynka ginu(od 20 250 zł - 750 akcji)

  Złota karta inwestora, która uprawnia do 10% zniżki w każdym lokalu,
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*,
  darmowe zamówienie do 500 zł w dowolnym lokalu Alembik Polska w Twoje urodziny przez 3 lata (realizacja od roku 2021),
  torba inwestora (do wygodnego noszenia destylatów),
  zestaw dwóch kieliszków do degustacji destylatów z firmowym logo,
  przy zakupie 5 lanych piw – zawsze jedno gratis (przy jednym rachunku), dopóki jesteś naszym inwestorem,
  butelka pierwszego importowanego alkoholu mocnego w prezencie,
  karta podarunkowa o wartości 200 zł do wykorzystania w lokalu,
  imię i nazwisko na ścianie inwestorów wraz ze wskazaną osobą towarzyszącą,
  jedna z pierwszych 100 butelek wyprodukowanych w lokalu w prezencie,
  zestaw książek Janusza Palikota – „Piwo i dobre jedzenie” oraz „Dom Wikariuszy w Lublinie” z podpisem autora.

 • Szklanka piwa(od 270 zł - 10 akcji)

  Srebrna karta inwestora, która uprawnia do zniżki 5% w każdym lokalu,
  darmowe piwo w każde urodziny przez 3 lata w dowolnie wybranym lokalu Alembik Polska (realizacja od roku 2021),
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*.

 • Tap(od 108 000 zł - 4000 akcji)

  Złota karta inwestora, która uprawnia do 10% zniżki w każdym lokalu,
  dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku,
  zaproszenie na noce premier (zanim destylaty pokażą się na rynku, inwestorzy będą mieli możliwość spróbowania ich jako pierwsi),
  pamiątkowy certyfikat posiadania akcji*,
  darmowe zamówienie do 1000 zł w dowolnym lokalu Alembik Polska w Twoje urodziny przez 3 lata (realizacja od roku 2021),
  torba inwestora (do wygodnego noszenia destylatów),
  zestaw dwóch kieliszków do degustacji destylatów z firmowym logo,
  przy zakupie 5 lanych piw – zawsze jedno gratis (przy jednym rachunku), dopóki jesteś naszym inwestorem,
  butelka pierwszego importowanego alkoholu mocnego w prezencie,
  karta podarunkowa o wartości 200 zł do wykorzystania w lokalu.
  imię i nazwisko na ścianie inwestorów wraz ze wskazaną osobą towarzyszącą,
  jedna z pierwszych 100 butelek wyprodukowanych w lokalu w prezencie,
  zestaw książek Janusza Palikota – „Piwo i dobre jedzenie” oraz „Dom Wikariuszy w Lublinie” z podpisem autora,
  weekend dla dwóch osób w tzw. piwnych domach w Browarze Tenczynek, z piwem do woli (realizacja w roku 2022).

* Pamiątkowy certyfikat posiadania akcji nie jest tożsamy z dokumentem akcji. Przyznanie inwestorowi pamiątkowego certyfikatu nie wypływa na prawo akcjonariusza do uzyskania dokumentu akcji.
Dodano dnia 18/06/2020 r.

News

22 czerwca 2020 r.

Obejrzyj transmisję webinaru z Januszem Palikotem, w którym prezes spółki Alembik Polska SA opowiada o projekcie i inwestycji: https://www.facebook.com/JanuszPalikotJP/videos/307564710267870/

25 czerwca 2020 r.

Już 8 z planowanych 10 alembików do destylacji alkoholi zamówiła spółka Alembik Polska do sieci Alkotek, które powstaną w 10 polskich miastach. Janusz Palikot podpisał właśnie umowę z niemiecką firmą Kothe Destillationstechnik na zakup 5 alembików o łącznej wartości 1 mln zł. Każdy z zamówionych alembików jest w stanie wyprodukować 150 litrów alkoholu w ciągu 5 godzin. Kolejne 3 alembiki zostały już zamówione u polskiego producenta, Marka Kowalika. Wkrótce spółka podpisze też umowę na dostawę kranów do wyszynku piw rzemieślniczych i regionalnych, które będą serwowane w lokalach. Kliknijczytaj dalej.

Uaktualniono dnia 24 lipca 2020 r.

Drodzy Inwestorzy, oto Wasze top miasta, które prowadzą w głosowaniu:

Dokumenty

 • Wzór zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Informacji o emitencie i warunkach oraz zasadach oferty Pobierz
 • Komunikat aktualizacyjny nr 2 do Informacji o emitencie i warunkach oraz zasadach oferty Pobierz

Pytania

Jaki jest cel uruchomienia spółki Alembik Polska S.A.?

Celem spółki jest utworzenie sieci 10 Alkotek w różnych miastach Polski. Będzie w nich prowadzona sprzedaż produkowanych na miejscu alkoholi, a także trunków zakupionych od lokalnych wytwórców i importowanych. Alkoteki oferować będą również posiłki w postaci talerzyków degustacyjnych. Przygotowana dla sieci lokali aplikacja umożliwi dokonanie rezerwacji, zamówienie oraz płatność.

Na co zostanie wydana pozyskana w emisji kwota 4 185 000 zł?

W przypadku realizacji 100% wartości oferty, spółka zamierza przeznaczyć środki na poniższe cele:

– Zakup 10 alembików: 1,5 mln zł.
– Sprzęt do wyszynku piwa (tapy) dla 10 lokali: 200 tys. zł.
– Wyposażenie lokali: 1,5 mln zł.
– Aplikacja WEB: 100 tys. zł.
– Koszty akcyzy, marketingu, importu, środki obrotowe: 885 tys. zł.

Jak mogę kupić akcje Alembik Polska S.A.?

Zakup akcji jest bardzo prosty. Zapoznaj się ofertą dotyczącą emisji akcji. W przypadku podjęcia decyzji o inwestycji, kliknij przycisk “Kup teraz”, by rozpocząć proces zakupu akcji. W pierwszym kroku zdefiniuj ilość akcji, które zamierzasz zakupić i upewnij się, że liczba akcji oraz kwota do zapłacenia są poprawne. Następnie przejdź do drugiego kroku i wypełnij formularz zapisu. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól nastąpi przejście do płatności z wykorzystaniem operatora płatności. Po dokonaniu płatności otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Ważne! Aby otrzymać akcje, należy przejść przez wszystkie kroki w formularzu oraz dokonać płatności. W innym wypadku np. w wyniku braku zapłaty, zakup będzie uznany za nieważny.

Czy akcje zakupione w emisji Alembik Polska S.A. będę imienne, czy na okaziciela?

Zakupione podczas emisji akcje serii B będą akcjami imiennymi.

Czy zakup akcji wiąże się z obowiązkami lub kosztami?

Kosztem objęcia akcji jest zapłata ceny emisyjnej. Zakup akcji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ani obowiązkami. Nie wymaga również wizyty u notariusza.

Jakie są najważniejsze prawa posiadacza akcji Alembik Polska S.A. zakupionych w emisji?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są:

– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na WZ,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo udziału w zysku Spółki, o podziale którego decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo swobodnego dysponowania posiadanymi akcjami Spółki,
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– roszczenie o wydanie dokumentu akcji.

Zaktualizowano dnia 18/06/2020 r.

Jak posiadacz akcji Alembik Polska SA może zrealizować swoje uprawnienie do uzyskania dokumentu akcji?

W terminie miesiąca od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowy akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji. W celu uzyskania dokumentu akcji akcjonariusz powinien wystąpić z żądaniem wydania dokumentu akcji do Spółki, z zastrzeżeniem zmian związanych z nadchodzącym wejściem w życie przepisów o obowiązkowej dematerializacji akcji, kiedy to akcje zarejestrowane będą w rejestrze akcjonariuszy lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dodano dnia 18/06/2020 r.

Jak będą przydzielane akcje w przypadku, gdy popyt na akcje będzie większy od oferowanej emisji?

Zamkniemy emisję w momencie, w którym uzyskana zostanie kwota: 4 185 000 zł. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Komunikacja będzie odbywała się poprzez grupę na Facebooku i stałe komunikaty e-mailowe. Akcjonariusze będą otrzymywali indywidualną informację o premierach, osiągnięciach i wynikach wraz z zaproszeniami na różnego rodzaju wydarzenia. Inwestorzy mogą również na bieżąco zadawać pytania pod adresem e-mail: inwestorzy@alembikpolska.pl

Co się stanie, jeśli spółka nie zbierze oczekiwanej kwoty?

Spółka wybierze niektóre projekty do realizacji bądź rozłoży realizację projektów w dłuższym czasie. Priorytetowym działaniem Emitenta będzie wyposażenie, otwarcie oraz rozpoczęcie działalności operacyjnej pierwszych lokali. W przypadku pozyskania mniejszej kwoty, niż pierwotnie zakładano, otwarcie kolejnych lokali może się opóźnić lub Emitent może podjąć decyzje o zmniejszeniu zakładanej na 10 lokali sieci i skupić się na ich rozwoju. Ilość otwartych lokali zostanie dostosowana do wysokości zebranych środków.

Czy spółka planuje debiut na giełdzie?

W zależności od sytuacji na rynku kapitałowym, Spółka w ciągu 3-5 lat podejmie decyzję w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na giełdę, co umożliwi swobodny obrót nimi. Wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego będzie wymagało uchwały Walnego Zgromadzenia oraz spełnienia wymogów określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach dotyczących rynku, na którym akcje mają być wprowadzone do obrotu.

Czy spółka planuje wypłatę dywidendy?

Spółka planuje wypłatę dywidendy inwestorom od roku 2022 w przedziale 50-100%. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki. Wymaga ona uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.

Jak będzie można odebrać pakiety inwestorskie?

Fizyczne elementy pakietów będą wysyłane do akcjonariuszy na podane przez nich adresy. Zniżki czy bony udzielane będą na podstawie przesłanych pakietów inwestorskich, a w lokalach obsługa będzie weryfikować prawo do zniżek, bonów i odbioru innych elementów benefitów na podstawie wydanych kart inwestora.

Jak obecna sytuacja na świecie wpływa na sytuację spółki?

Obecnie na rynku gastronomicznym, ale też alkoholowym następuje duże przegrupowanie, w czym można upatrywać nie tylko zagrożenia, ale i wiele szans dla prowadzenia planowanej działalności Alembik Polska. Należy zaznaczyć, że Alkoteki to w pierwszej kolejności lokale destylarnie – czyli producenci mocnego alkoholu, który będzie sprzedawany także poza samymi lokalami oraz poprzez sprzedaż on-line. Centra zysku spółki zostały podzielone na kilka elementów w prognozie finansowej, która bierze pod uwagę sytuację rynkową. Do tego branże oraz sam model biznesowy, w którym będą działać lokale cały czas zyskują na popularności wśród konsumentów.

Czy trwająca obecnie kampania Alembik Polska S.A. ma jakichś związek z poprzednimi zbiórkami?

Obecnie trwająca kampania nie ma powiązania z poprzednimi kampaniami realizowanymi przez Tenczyńska Okovita S.A. lub Tenczynek Bezalkoholowe S.A. Jest to inicjatywa odrębnej Spółki, założonej przez Janusza Palikota. Biznes Spółki nie będzie powiązany z działalnością wyżej wymienionych spółek i korzystał będzie z odrębnych zasobów, będzie działać na innym rynku, a także realizować będzie odmienne strategie i cele, choć nie można wykluczyć, że spółki te będą nawiązywać relacje handlowe na warunkach rynkowych. Wzmianka o poprzednich ofertach publicznych akcji spółek pośrednio powiązanych z panem Januszem Palikotem stanowi jedynie element jego bogatego życiorysu zawodowego jako inwestora i menedżera.

Czy spółka już wybrała lokalizacje Alkotek i zawarła stosowne umowy? Jakie to lokale?

Pierwsze 5 miast w których powstaną Alkoteki zostanie wybranych przez osoby obejmujące akcje w emisji poprzez głosowanie. Kolejne 5 lokali zostanie wybranych na podstawie rekomendacji z głosowania i oceny potencjału biznesowego wskazanych miast. Spółka ma już wskazaną lokalizację np. dla Lublina przy ul. Przechodniej 4 w samym centrum. W obecnej sytuacji zwalania się wiele miejsc w atrakcyjnych lokalizacjach, co Spółka śledzi i zamierza podejmować działania negocjacyjne.

Jaka jest planowana powierzchnia lokali?

Spółka przyjmuje średnią wielkość dla lokalu 100-150 m2. Nie wykluczamy większych miejsc, ale zależeć będzie to od indywidualnych warunków ustalonych każdorazowo w trakcie negocjacji.

Czy spółka prowadzi rozmowy o inwestycji z „dużymi inwestorami”?

Jeżeli przez dużych inwestorów rozumiemy tych, którzy wpłacają więcej niż 1 mln złotych – to nie prowadzi takich rozmów na dzień startu kampanii.

Dyskusja